OBJAVITE NOVOST

Na Kovinskom portalu možete da objavite:

  • Akcijski katalog
  • Proizvod ili uslugu na akciji
  • Proizvod ili uslugu koju želite da istaknete
  • Novi proizvod ili uslugu
  • Događaje ili dešavanja kao što su svirke, promocije pića, promocije proizvoda...
  • Otvaranje novog ili prelazak u drugi poslovni objekat
  • Vaše poslovne uspehe
  • Praznično radno vreme...

Vaše objave biće postavljene:

  • Na početnoj strani Kovinskog portala
  • U okviru sekcije "Novosti"

* U okviru promo perioda koji traje do 30. aprila 2018. godine imate pravo na tri objave tokom jednog meseca.
* Neophodno je da budete prijavljeni na Kovinskom portalu kako biste izvršili objavu.

strelica na dole

Objavite novost